Ontvlechting biedt VHL de mogelijkheid te komen tot autonomie en een eigenstandig CvB (en RvT). Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de uitdrukkelijke wens van de medezeggenschap en een belangrijk deel van de medewerkers. Dit maakt het echter niet mogelijk om de samenwerking binnen Wageningen UR in de huidige vorm voort te zetten. Wageningen UR is als samenwerkingsverband juist gebaseerd op een personele unie in de CvB’s en RvT’s van de drie onderdelen (Wageningen University, Stichting DLO en Stichting VHL). Dit met als doel te komen tot maximale synergie. Vandaar de intentie tot ontvlechting van VHL uit Wageningen UR.

Het CvB betreurt de ontstane situatie. Voorzitter Aalt Dijkhuizen: “Het onverkort doorgaan met de huidige samenwerking binnen Wageningen UR is, gezien het beperkte draagvlak hiervoor onder de medewerkers van VHL, helaas niet mogelijk. We hebben met elkaar de afgelopen maanden een zeer intensief en zorgvuldig proces doorgemaakt gericht op continuering van de samenwerking binnen Wageningen UR. Dit in volle transparantie met en deelname vanuit alle betrokkenen. Het is ontzettend jammer, dat dit traject niet heeft geleid tot een groter draagvlak, zeker omdat het managementteam en directie er zich gezamenlijk zeer sterk voor hebben gemaakt. Met dezelfde zorgvuldigheid als waarmee we de afgelopen periode gewerkt hebben aan het wegnemen van de barrières voor voortzetting van de samenwerking, gaan we nu werken aan een goed ontvlechtingsplan.”

Het CvB streeft ernaar het plan tot ontvlechting zo snel mogelijk na de zomer klaar te hebben voor besluitvorming.

Meer nieuws over dit onderwerp:
Directie VHL wil bij Wageningen UR blijven
VHL en Wageningen UR gaan uit elkaar
‘Pijnlijk besluit dat nog even natrilt’
Ministerie respecteert besluit tot ontvlechting VHL
Omroep Friesland: Van Hall en Wageningen útinoar

Het programma van de Reünie 110-jarig LMT Zuivel: Lezingenprogramma begint 15.30 uur – 17.30 uur (Bijdrage 30,- euro per persoon)

* 17.30 uur – Borrel
* 18.30 uur – Overheerlijke Stampottenbuffet
* 20.00 uur – Optreden van Suvelband
* 23.00 uur – Afsluiting

Met veel enthousiasme nodigen wij u van harte uit om dit spectaculaire event samen met ons te vieren!!!

Hartelijke groeten en tot 21 november!

Het VAB bestuur
Albert Kooistra, Anita Spannenburg, Douwe Brouwer
Ruth Zeilinga, Stephen Bark en Uyen Bui

 

Tijdens deze dag willen we een bedrijfsbezoek brengen aan FrieslandCampina Kievit te Meppel. Een innovatieve organisatie waar poedervormige ingrediënten voor de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie worden geproduceerd en ontwikkeld. Daarnaast is deze dag uiteraard een uitgelezen kans om oud ‘Suvels’ te ontmoeten en herinneringen op te halen.

Het programma ziet er als volgt uit:
 
10:00
Ontvangst en gelegenheid tot bijpraten
11:30
Rondleiding door fabriek waar 2000 ton poeders per week gemaakt worden
13:30
Lunch (warm en koud buffet )
14:30
Presentatie voorzitter VAB over Toekomstvisie
15:00
Discussie en bepalen wensen VAB-leden
16:00 – 16:30
Borrel
 
We hopen dat we ook u als VAB-lid mogen verwelkomen op deze dag. Opgeven kan hier of per email aan de voorzitter

1. Het maken van een smaakstof (door dhr. E. de Been)
In deze workshop zal dhr. E. de Been ons laten kennismaken met de achtergronden van proeven en ruiken en krijgen we de gelegenheid om zelf een smaakstof te maken.

2. Tweede generatie bio-brandstoffen (door dhr. C. Koolloos)
De zogenaamde tweede generatie van biobrandstoffen is brandstof geproduceerd uit de cellulosevezels van bioafval. Dat kunnen plantenstengels zijn of oneetbare bladeren of afvalhout, maar in ieder geval niet de eetbare vrucht van de plant.
Het vervelende van die tweede generatie biobrandstoffen is dat het nog helemaal niet meevalt om de cellulosevezels uit plantenstengels efficiënt in bruikbare brandstof om te zetten. Op veel plaatsen in de wereld doet men onderzoek om dat toch voor elkaar te krijgen, wij horen in deze workshop meer hierover.

3. Een wereld in de haven (door dhr. K. Tuyens) 
Dhr. K. Tuyens van SGS Antwerpen gaat ons vertellen hoe en wat er allemaal komt kijken bij boten met graan voor bio-fuel, die binnen komen in de havens van Rotterdam en  Antwerpen. 
Deze worden ter plekke bemonsterd en geanalyseerd. Dit is een wereld op zich, waar slechts zeer weinig levensmiddelen technologen weet van hebben, en nog minder technologen werkzaam zijn.

4. Krapte in de markt en bio-brandstoffen? (Spreker nog niet bekend)
In deze workshop staat de discussie tussen het voedseltekort en de hoge voedselprijzen enerzijds en het gebruik van voedsel of voedermiddelen als brandstof anderzijds centraal. Wat is verantwoord? Wat zijn de alternatieven? Wat zijn de voor- en nadelen?

5. Wandeling Sas van Gent (Bolwerk)
De geschiedenis van Sas van Gent is nauw verbonden met de stad Gent in Vlaanderen. Deze stad zocht in de 16e eeuw een goede verbinding met de Westerschelde. In een zijarm van de Braakmangeul werd een schutsluis gebouwd. Deze schutsluis zorgde voor toegang tot de reeds eerder gegraven Sasse Vaart die al in verbinding stond met deze rivier. Een dergelijke sluis werd ook wel “sas” genoemd. Doordat de scheepvaart via ’t sas mogelijk werd en de kostbare sluis moest worden beschermd is in 1562 de vesting Sas van Gent ontstaan. Ter bescherming van de schutsluis werden verdedigingswerken aangelegd. Deze zijn tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog zodanig uitgebreid dat Sas van Gent werd beschouwd als één van de sterkste vestingen van Europa. Helaas is er weinig overgebleven van de vestingwerken. Als gevolg van diverse kanaalverbredingen en industriële bloei zijn de grachten gedempt en bolwerken geslecht. Een deskundige gids van het Gidsenteam Zeeuwsch-Vlaanderen neemt u mee langs een aantal overblijfselen dat is hersteld en te bezichtigen. 

De bestuursleden en Adviescommissie leden zijn ermee bezig om de standpunten en fusie opties uit te werken. Wij trachten ons deze informatie zo snel mogelijk (midden april) aan u te sturen, zodat u zich kunt voorbereiden voor de vergadering.

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. In te brengen agendapunten
4. Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2018
5. Benoeming Adviescommissie
    – Ing. Jan Veerman
    – Ing. Minne Kikstra
6. Toekomst Het VAB – Opties fusie VAB versus VVA Aristaeus (eventueel stembus)
7. VAB Zomerevent 29 juni 2018
8. Rondvraag
9. Sluiting

Wij verheugen ons op een grote opkomst! En graag tot ziens op 15 mei!

Hartelijke groeten,

Het VAB bestuur