Nieuws


Excursie + ALV Aristaeus

Meld je aan via info@aristaeus.nl!

Jij en je partner of een ander niet Aristaeus-lid zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Aristaeus dag op vrijdag 1 juni aanstaande. De dag is gevuld met een excursie bij Kaasboerderij 'De Groote Voort', gevolgd door de Algemene Ledenvergadering op 'Hoeve Groot Zandbrink'.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 • 14.00 Ontvangst bij Kaasboerderij 'De Groote Voort'
 • 14.30 Begin excursie
 • 17.00 Aanvang bij 'Hoeve Groot Zandbrink'
  Hier krijgen we een kop koffie/thee met een koek. Vervolgens wordt de groep gesplitst en krijgen de niet-leden een rondleiding over het terrein en opstallen van Hoeve Groot Zandbrink onder leiding van een gids. Voor de leden begint dan de Algemene Ledenvergadering.
 • 17.15 Start Algemene Ledenvergadering
 • 17.45 Pauze
 • 18.00 Vervolg Algemene Ledenvergadering
 • 19.00 Gezamenlijk buffet met consumptie(s) en afgerond met ijs van Ruitenbeek, een ijsboerderij uit de omgeving.
  Voor niet Aristaeus-leden vragen we een bijdrage van 10,- voor het buffet.
Deze keer is niet gekozen voor een grootschalig industrieel bedrijf maar voor het kleinschalige boerderijzuivelbedrijf. Achtergrond van deze keuze is dat hier op één bedrijf veel aspecten van onze opleidingsachtergrond samenkomt. Staande op de hoek van de boerderij kun je aanwijzen, je grondstoffenwinning, de verwerking van gras tot zuivel en de vermarkting ervan op het eigen bedrijf.
Herkenbaar zijn hier punten als:
 • Landschapsbeheer inzake optimale grondstofvoorziening, graslandbeheer en bemesting;
 • Milieuaspecten aangaande waterbeheersing, afvalverzorging, mestverwerking, biodiversiteit;
 • Diermanagement in het licht van zuivelbereiding, met onderdelen als fokkerijdoeleinden, rassenkeuze, genetische selectie;
 • Controle op grondstoffen en de verwerking ervan op parameters als voedselconversie, ureumgehalte in de melk als indicator van eiwitomzetting;
 • Duurzaamheid waarbij te denken is aan de volgende uitspraak van Marianne Thieme: “rijden in een Hummer en vegetariër zijn is beter voor het milieu dat vlees eten en rijden in een Prius”, en, een recent bericht uit de krant: “melk “maken” uit gras zonder tussenkomst van de koe”;
 • Technologie van de kleinschalige bereiding van zuivelprodukten;
 • Marketing, inspelen op niches in de markt.

Omdat de excursie zich hoofdzakelijk op en om het bedrijf Grote Voort afspeelt verdient het aanbeveling schoeisel te dragen waarmee je in het weiland kunt lopen en een jas te dragen die er tegen kan als er een koe langs of tegenaan loopt. De Grote Voort heeft Yerseykoeien en met hun mooie hertenogen kijken ze je graag van dichtbij aan.

De Algemene Ledenvergadering staat in het teken van de voorgenomen fusie met VVA Larenstein. Verderop in deze nieuwsbrief vind je de vergaderdocumenten.

Vergeet je niet aan te melden door een email te sturen naar info@aristaeus.nl

We verwelkomen je graag op vrijdag 1 juni.

Gerben, Soraya & Michel

Wanneer?      
Vrijdag 1 juni 2018
14.00 uur Aanvang
20.30 uur Afsluiting

Waar?              
 • Excursie
  Remeker De Groote Voort
  Postweg 110
  6741 ML Lunteren
  ! Let hierbij op het bord: Remeker kaas
   
 • Ledenvergadering
  Hoeve Groot Zandbrink
  Postweg 2
  3831 SE Leusden

  De reisduur van Lunteren naar Leusden is minder dan een half uur

Aanwezig?

Wilt u zich dan aanmelden via een e-mail naar info@aristaeus.nl. Dan weten wij hoeveel warme maaltijden wij moeten verzorgen.

Niet leden/partners zijn ook van harte welkom!
(voor het buffet vragen we een bijdrage van 10,-)

Documenten bij deze vergadering:
 

Voortgang fusie met VVA Larenstein

We zijn inmiddels enige tijd onderweg in het verkennen en concretiseren van de voorgenomen fusie tussen onze vereniging en VVA Larenstein uit Velp. De contouren van de nieuwe vereniging beginnen te ontstaan en het wordt daarom tijd dat we jullie bijpraten en verder meenemen in het fusieproces.

Er is een raamdocument gemaakt, dienende als fundering voor de samenwerking tussen de twee alumniverenigingen en Van Hall Larenstein. Dit document is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief en geeft inzicht in de globale ambities die we onszelf gesteld hebben. Het vertrekpunt hierbij is op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke doelen. Met de uitkomst van deze zoektocht hebben we het fundament gelegd voor de vereniging.

Een van de ambities is een sterke verbinding tussen de alumnivereniging en de hogeschool en haar studenten. Daar is door de hogeschool per 1 januari 2018 invulling aan gegeven door het benoemen van Martin Wijnia als alumni-officer van de hogeschool. Hiermee hebben wij één aanspreekpunt en een sterkere binding met en dieper bereik binnen de hogeschool. Martin heeft lijntjes naar de verschillende domeinen van de school. Per domein heeft een medewerker het alumnicontact in zijn of haar portefeuille gekregen. Het is niet langer een bijzaak voor de hogeschool.

De jurist van de hogeschool heeft de statuten van VVA Larenstein en van ons geïntegreerd naar een gezamenlijke variant wat als vertrekpunt dient voor de nieuwe vereniging. Deze stukken zijn nog niet definitief en daarom nu ook nog niet bijgevoegd. Wanneer je hierin graag wilt meedenken, dan betrekken we je graag. Neem in dat geval contact op met een van de leden van de fusiecommissie.

We hebben stevige ambities. We willen een actieve en professionele vereniging neerzetten waarin diverse activiteiten worden ontplooid. Een vereniging die zichtbaar is, zowel online als offline, voor alumni, studenten, de hogeschool en het werkveld. Dit betekent dat we naast het bestuur professionals willen inzetten die werken aan kwalitatief goede content en events. We moeten waarde gaan leveren voor onze leden en overige stakeholders, zodat die stakeholders ook bereid zijn hiervoor een bedrage te (blijven) leveren.

Nu het fundament en het casco van de vereniging staat, zijn we gestart met de inrichting. Er is een eerste verdiepingssessie geweest waarin we zaken concreet maken. Wat is ons mission statement, welke strategie hanteren we daarbij en hoe gaat ons bekostigingsmodel eruit zien. Maar ook praktische zaken over de inrichting van het bestuur en de omgang met de vermogensinbreng van de verenigingen zijn besproken. Hier worden stappen gemaakt. Deze conceptuitwerking wordt binnenkort besproken met de voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool, vervolgens vindt er een tweede werksessie plaats om feedback te verwerken en verdere uitwerkingen te realiseren.

Het doel is om te werken naar een besluit dat aan de aanstaande Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd. Hierbij delen we vooraf de uitwerkingen zoals we die nu aan het vormgeven zijn. De te beantwoorden vraag zal zijn of we per nieuw schooljaar als gezamenlijke vereniging naar buiten kunnen treden. Onder één naam. Feitelijk vragen we om toestemming om de fusie door te zetten. De juridische fusie voorzie ik nu per 1 januari 2019. Wanneer er redenen voor zijn kunnen we in de aanstaande ledenvergadering besluiten tot het inlassen van een vergadering in het najaar om dit besluit formeel te nemen.

De fusiecommissie bestaat namens Aristaeus op dit moment uit Kai Kikkers, IJsbrand Velzeboer, Michel Tol en ondergetekende. We werken er hard aan om de nieuwe vereniging op de rails te zetten, zodat vele jaren aan de bestaande historie kunnen worden toegevoegd. We hopen dat jullie met dezelfde hoge verwachting uitkijken naar onze nieuwe alumnivereniging! Mocht je vragen, commentaar of suggesties hebben dan horen we graag je!

Tot ziens op de aanstaande ledenvergadering.

Namens het bestuur en de fusiecommissie,

Gerben Donker
Voorzitter Aristaeus

geplaatst op 17 May 2018 door Vab
meer recent nieuws...

bekijk archief