Binnen VAB zijn de volgende commissies actief:

Advies Commissie fusie Aristaeus en VVA Larenstein

– Ing. Jan Veerman
– Ing. Minne Kikstra

Kascontrole Commissie

De kascontrole commissie controleert jaarlijks de boekhouding. Deze commissie bestaat uit drie leden die drie jaar zitting hebben in deze commissie.
De huidige leden zijn:
– Barry Beemsterboer aftredend 2023
– Tjamke v/d Zee aftredend 2024
– Dirk-Jan Huizing 2025

Ir Sonnema-prijs Commissie

Deze prijs is genoemd naar de toenmalige directeur van de Rijks Hogere en Middelbare school voor Levensmiddelen-technologie te Bolsward. Meindert Sonnema, die een inspirerende persoonlijkheid was voor het hoger beroepsonderwijs, heeft met veel genoegen in de school te Bolsward de scepter gezwaaid in de periode 1973 tot en met 1989. Omdat Meindert Sonnema de kwaliteit van het onderwijs en die van de student in het bijzonder hoog in het vaandel voerde heeft het VAB de jaarlijkse prijs naar hem vernoemd. Om in aanmerking te komen voor de Sonnemaprijs en het daarbij behorende geld (een bedrag van € 500,00) moet de afgestudeerde aan een aantal bijzondere criteria voldoen: Eindcijfer moet gemiddeld 7,0 zijn (incl. een hoog cijfer voor afstudeeropdracht). De studie moet binnen de gestelde tijd (4 jaar) afgerond zijn. Er moeten relevante buitenschoolse initiatieven ontplooid zijn. Deze drie factoren worden door de jury gewogen, waarbij uit een aantal genomineerden de winnaar geselecteerd wordt.

De huidige leden zijn:

Namens het VAB:
– Uyen Bui
– Dirk-Jan Huizing

Namens de opleiding:
– Margje v.d. Velde-Hylkema

© Copyright - Het VAB